Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN EEN ENERGIELABEL VOOR WOONGEBOUWEN EN BEDRIJFSPANDEN

Eerlijk Energielabel, gevestigd te Groningen, Helper Westsingel 49-19.

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende de levering van een energielabel voor woongebouwen en bedrijfspanden.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF

2.1 Eerlijk Energielabel

KvK-nummer: 76082105

BTW-nummer: NL003035349B42

BEGRIPSBEPALINGEN

Verstaan wordt onder:

3.1 Bedrijf: Eerlijk Energielabel, wederpartij van de opdrachtgever bij de overeengekomen levering van een energielabel.

3.2 Opdrachtgever: degene die een overeenkomst voor levering van een energielabel voor een woongebouw of bedrijfspand heeft afgesloten.

3.3 Overeenkomst: afspraak tussen bedrijf en opdrachtgever die het bedrijf verplicht tot het verrichten van diensten.

3.4 Productbeschrijving diensten: beschrijving van de diensten energielabel. De productbeschrijving maakt onderdeel uit van de overeenkomst.

3.5 Energielabel: Het energielabel is een document waarin beschreven staat hoe energiezuinig een gebouw is in vergelijking met soortgelijke gebouwen. Het geeft dit weer met de klassen A ++++(groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig).

3.6 Woongebouw: Gebouw met een woonfunctie. Onder woonfunctie vallen bouwwerken of delen daarvan met een woonbestemming, zoals vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen, woonwagens en drijvende woningen.

TOT STAND KOMEN OVEREENKOMST

4.1 Het bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten te weigeren en een overeenkomst niet tot stand te laten komen.

4.2 Er is sprake van een overeenkomst na opdrachtverstrekking door opdrachtgever, dit kan mondeling telefonisch, via WhatsApp, E-mail, schriftelijk of mondeling face to face.

TARIEVEN, BETALING EN KOSTEN

5.1 Alle door het bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, inclusief BTW.

5.2 De aan het bedrijf op grond van de overeenkomst toekomende bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever.

5.3 Het bedrijf is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde.

5.4 Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden door middel van een storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

5.5 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geeft het bedrijf de vordering uit handen aan een incassobureau. Het bedrijf maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in het Besluit

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

5.7 Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het bedrijf zich van eventuele vervolgafspraken, voortvloeiende uit de overeenkomst, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.

5.8 Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken nadat het bedrijf het woongebouw heeft opgenomen doch voordat het bedrijf het energielabel heeft afgemeld bij rvo.nl, is opdrachtgever 75% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien het bedrijf het energielabel reeds heeft afgemeld bij rvo.nl zal opdrachtnemer het energielabel conform opdracht uitbrengen en is het volledige tarief verschuldigd.

VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF

6.1 Het bedrijf maakt een afspraak met de opdrachtgever over de datum en het tijdstip van uitvoering.

6.2 De overeengekomen werkzaamheden worden door een gecertificeerde epa-opnemer en/of epa-adviseur opgenomen.

6.3 De overeengekomen werkzaamheden worden conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500 uitgevoerd.

6.4 Alle door opdrachtgever aan het bedrijf verstrekte gegevens en informatie zal door het bedrijf vertrouwelijk worden behandeld.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever verplicht zich jegens het bedrijf tijdig de nodige informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door het bedrijf verzocht.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan het bedrijf verstrekt informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7.3 Opdrachtgever zal het bedrijf afdoende tijd geven om het woongebouw op correcte wijze op te nemen en verleent toegang tot alle vertrekken en ruimtes, tot het woongebouw behorende gronden en installaties die relevant zijn voor een volledige opname.

7.4 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de opdracht op de hoogte te zijn van het feit dat het door het bedrijf opgemaakte energielabel en de gegevens die worden opgenomen voor het opmaken daarvan, worden geregistreerd in het landelijk gegevensbestand EP-Online (beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); www.ep-online.nl)

7.5 Opdrachtgever geeft door ondertekening van de opdracht toestemming voor een mogelijk controleonderzoek aan zijn woning/woongebouw/utiliteitspand ten aanzien waarvan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, uit te voeren door de certificatie instelling die belast is met het controleren van de kwaliteit van dienstverlening van Eerlijk Energielabel.

7.6 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de opdracht op de hoogte te zijn van het feit dat het geen toegang verlenen tot een woning/woongebouw/utiliteitspand ten behoeve van het controleonderzoek als bedoeld in artikel 2 leidt tot de verwijdering van het energielabel uit het landelijk gegevensbestand (en als gevolg waarvan het betreffende energielabel ongeldig is).

7.7 Eerlijk Energielabel informeert opdrachtgevers in het geval dat de certificatie-instelling één of meerdere geregistreerde energielabels intrekt waarvoor door betreffende opdrachtgever opdracht is gegeven.

7.8. Opdrachtgever heeft het recht om na registratie van

het energielabel in het landelijk gegevensbestand door Eerlijk Energielabel het volledige projectdossier van de opdracht op te vragen.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het bedrijf is behoudens opzet of grove schuld door het bedrijf niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste subsidies, schade toegebracht aan personen, dan wel eigendommen van de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de uitvoering van werkzaamheden door het bedrijf. Indien het bedrijf voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het schadebedrag veroorzaakt aan het woongebouw.

8.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, waaronder het verstrekken van juiste gegevens en tijdige betaling.

8.3 De opdrachtgever vrijwaart het bedrijf voor claims van derden.

OVERMACHT

9.1 Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden. Ziekte van de opdrachtnemer wordt gezien als overmacht.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS EN MONITORINGSBESTANDEN

10.1 Voor het opstellen van een overeenkomst worden diverse persoonsgegevens gevraagd alsmede gegevens over het woongebouw waarvoor een energielabel of energieprestatieadvies wordt opgesteld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor:

•het invoeren van gebruikelijke klantgegevens in de database van het bedrijf;

•communicatie over diensten (maken van afspraken) die zijn gerelateerd aan de overeenkomst;

•het verzamelen van technische opnamegegevens van het gebouw ten behoeve van de bepaling van het energielabel;

•monitoring: het monitoringsbestand wordt geregistreerd in de database van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO gebruikt het monitoringsbestand ten behoeve van dataverzameling met als doel het monitoren, handhaven en borgen van de kwaliteit ten aanzien van de uitgebrachte energie prestatie. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl en deze gegevens zijn openbaar inzichtelijk.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking veertien dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld.

11.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst schriftelijk binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden en tarieven opzeggen.